Fel avstänga lärare för yttrande på internet

Kritik mot Lunds kommun för att en lärare avstängts från undervisning på grund av sina yttranden på internet

Justitiekanslern riktar kritik mot Lunds kommun för kommunens beslut att stänga av en lärare från undervisning enbart med anledning av att hen brukat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.

”I detta fall har Lunds kommun som skäl för ingripandet mot M.B. angett att han i inlägg på Twitter uttryckt åsikter som inte är förenliga med den värdegrund som framgår av skollagen och läroplanen. Man har inte gjort gällande att M.B. i sin yrkesutövning åsidosatt skolans värdegrund eller att han annars som lärare eftergett de krav på saklighet och opartiskhet som följer av den offentliga anställningen. Några konkreta risker eller brister vid M.B:s utförande av uppdraget har inte heller anförts som grund för avstängningen. Kommunens agerande ger intryck av att man där anser att det skulle finnas ett generellt förbud för lärare att i privata sammanhang ge uttryck för åsikter som inte är förenliga med skolans värdegrund. Som ovan beskrivits finns det emellertid inte något sådant förbud. Lunds kommun har därför inte haft rätt att ingripa mot M.B. enbart med anledning av att han utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.”

JK:s yttrande

Beslutsdatum: 27 dec 2016

Diarienr: 7507-15-21