Förstärkt meddelarskydd

Privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Regeringen har den 29 november lämnat ett förslag till riksdagen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda. Skyddet gäller de som är anställda i offentligt finansierad verksamhet. Regeringen anser det angeläget att införa ett förstärkt meddelarskydd förför att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna.

Förslaget gäller anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad. Dessa ska enligt förslaget få motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihets- förordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, exempelvis radio, tv och tidningar.

Den som bedriver verksamheten förbjuds enligt förslaget att efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet eller medverkat till en grundlagsskyddad framställning. De  får inte heller utsätta hen för negativa åtgärder på grund av detta. Förslaget innebär ingen rätt att lämna ut handlingar. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Prop.  2016/17:31