Inrättande av en jämställdhetsmyndighet

Starta 1 januari 2018 i Göteborg

Regeringen beslutade den 14 december 2016 om direktiv till en särskild utredare för att inrätta en jämställdhetsmyndighet. Utredaren ska bland annat bemanna myndigheten och lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Myndigheten ska vara lokaliserad i Göteborg och vara en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2018.

Myndighetens uppgifter

• bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken,
• ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen,
• fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering,
• samordna, genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck,
• i övrigt bistå regeringen, till exempel i det internationella samarbetet på området.