Korruption på Fastighetsverket?

I dagarna har rapporterats om misstankar om korruption hos Statens fastighetsverk, en myndigheten under regeringen. Se programmet Kalla fakta – Slottsherren 24 januari 2017. Vilken skyldighet har en statlig myndighet att göra anmälningar om misstankar om brott hos personalen?

Krav i lag

En statlig myndighet ska vid misstankar om vissa brott anmäla detta till åtal. Skyldigheten följer av 22 § lagen om offentlig anställning, förkortad LOA. Skyldigheten gäller vid skälig misstanke om att någon i sin anställning har begått något av följande brott:

a) tagande av muta enligt 10 kap. 5 a § BrB
b) grovt tagande av muta enligt 10 kap. 5 c § BrB
c) tjänstefel eller grovt tjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB
d) brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § första stycket BrB.

Vidare föreligger en skyldighet att anmäla till åtal den som är skäligen misstänkt för att i sin anställning ha begått annat brott än ovan uppräknade, om det kan antas föranleda någon annan påföljd än böter.

Vem beslutar om åtalsanmälan inom myndigheten?

För de flesta arbetstagare på en statlig myndighet under regeringen är det en personalansvarsnämnd vid anställningsmyndigheten som beslutar om åtalsanmälan. Det framgår av respektive instruktion för myndigheten om regeringen har beslutat att det ska finnas en sådan nämnd.Enligt 7 § instruktionen för Statens fastighetsverk ska det finnas en personalansvarsnämnd vid verket. Om en sådan nämnd finns framgår det av 25 § myndighetsförordningen att de beslutar om åtalsanmälan.

För vissa arbetstagare finns en särskild nämnd som beslutar om åtalsanmälan: Statens ansvarsnämnd, som har kansli vid Svea Hovrätt i Stockholm. Det gäller arbetstagare som har en verksledande eller därmed jämförlig ställning, se 34 § LOA.

Länkar till aktuella författningar

Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA)

Brottsbalk (1962:700) (BrB)

Myndighetsförordning (2007:515)

Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Förordning (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

Kristina Ahlström