Meddelarskydd

Den 1 september 2016 har regeringen lämnat ett förslag om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Förslaget är lämnat till Lagrådet för granskning. Läs hela förslaget här Lagrådsremiss Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Regeringen skriver i förslaget att det är angeläget att ett förstärkt meddelarskydd införs för att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna. Detta eftersom att alltmer offentligt finansierad verksamhet bedrivs i privat regi vilket har inneburit att möjligheterna till insyn i hur de offentliga medlen används minskat, exempelvis inom välfärdssektorn.

Inom skola, vård och omsorg

I lagrådsremissen föreslås att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i enskild yrkesmässigt bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, exempelvis radio, tv och tidningar.

Efterforskningsförbud

Den som bedriver verksamheten förbjuds att efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet eller medverkat till en grundlagsskyddad framställning och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder på grund av detta. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om straff för den som ingriper eller efterforskar i strid med lagen.

Begränsningar av tystnadsplikt och inte lämna ut handlingar

Skyddet begränsas av de regler om tystnadsplikt som finns på respektive område och medför ingen rätt att lämna ut handlingar.

I kraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.