Ny förvaltningslag 1 juli 2018

Nu är den nya förvaltningslagen beslutad och det blev inga ändringar av regeringens förslag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2018.

Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Förvaltningslagen ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggningen. Regleringen har successivt byggts ut och med tiden fått allt större betydelse i det löpande arbetet i myndigheternas verksamhet.

Nu bereds följdändringar som behöver ske i andra författningar. Sådant förslag finns i Följdändring till ny förvaltningslag, Ds 2017:42. (ännu inte utgiven)

Nedan finns dokument i lagstiftningsärendet.

Lagen utfärdad SFS 2017:900

Riksdagsbeslut 21 september 2017

Riksdagens snabbprotokoll 21 september 2017

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU2

Regeringens proposition 2016/17:180

Remissyttranden över Förvaltningslagsutredningens betänkande Ds 2010:47

Förvaltningslagsutredningens betänkande SOU 2010:29)