Arbetstvister

Arbetsrättsliga tvister handläggs enligt en särskild lag: Lagen om rättegång i arbetsrätts tvister, förkortad LRA. Om parterna inte kan lösa en arbetstvist kan en av parterna välja att gå till domstol för att få tvisten avgjord där. En enskild arbetstagare … Continue Reading →

© 2019 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes