Utvidgat skydd mot diskriminering

 Om bristande tillgänglighet

 I en promemoria från Kulturdepartementet lämnas  förslag till ändring i diskrimineringslagen (2008:567) om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen i diskrimineringslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, Ds 2016:26 (pdf 276 kB)

Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Åtgärderna som avses ska vara skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse. Från diskrimineringsförbudet om bristande tillgänglighet undantas företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare inom området varor och tjänster.

I promemorian föreslås att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.