Arbetsrätt

Senast ändrad 11 augusti 2020
Publicerat 23 mars 2020

Tillfällig ersättning till riskgrupp

11 aug 2020

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning till personer i riskgrupp som inte kan arbeta hemma. Förordningen gäller från och med den 1 juli 2020.  

Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2020. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpenning som avser tid från och med den 1 juli 2020 till och med utgången av september 2020.

Förordning (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Ansökan ska göras hos Försäkringskassan som meddelat att program för ansökan beräknas vara klart först den 24 augusti 2020.

Bemanning i kristider

7 juli 2020

I en artikel i Ny Juridik presenterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Kristina Ahlström vad som kan bli aktuellt vid bemanning i kristider som när en virus-pandemi pågår. I artikeln beskrivs vad som gäller allmänt för arbetsledning samt några exempel på kollektivavtal och samarbeten som aktualiserats under mars–april 2020. Artikeln avslutas med personliga kommentarer och en referensförteckning.

Artikel Ny Juridik 2020 nr 2

Tillfällig föräldrapenning

(24 april 2020)

Regeringen har beslutat om undantag från bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning. Om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med att den verksamhet enligt skollagen som barnet normalt deltar i är stängd eller delvis stängd i vissa situationer. (1 §)

Det särskilda vård- eller tillsynsbehov som krävs för tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22 § socialförsäkringsbalken får styrkas på annat sätt än genom läkarutlåtande. (8 §)

Förordningen träder i kraft den 25 april 2020 och gäller till och med september 2020.

Förordning om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

Överenskommelse om inlåning av vårdpersonal

7 april 2020

Läkare och fysioterapeuter som är verksamma enligt den nationella taxan kan efter en överenskommelse nu stötta regionerna i den akuta situationen med covid-19-patienter.

Sveriges Kommuner och Regioner, Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund har tillsammans tagit fram en vägledning kring hur en regionens inlån av läkare och fysioterapeuter enligt taxelagstiftningen kan regleras. Det kan antingen handla om tillfällig anställning eller uppdragstagande. När pandemin är över kan läkarna och fysioterapeuterna fortsätta sin verksamhet som tidigare.

Vägledning angående möjligheten för läkare och fysioterapeuter verksamma enligt den så kallade nationella taxan till tillfällig anställning eller uppdragstagande i en region med anledning av covid-19 epidemin

Kollektivavtal

SKR och Sobona aktiverar Krisledningsavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet den 3 april 2020. Det ordinarie arbetstidsmåttet höjs till 48 timmar per vecka. Dessutom kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade kommuner eller regioner, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs. (7 april 2020)

Läs mer om krisledningsavtalet hos skr.se. Länk till krisledningsavtalet här.

Allmän information

Arbetsrättsliga åtgärder med anledning av Corona-utbrottet. Lagrådsremiss 16 mars 2020.

Information från Arbetsgivarverket.

Information från Sveriges Kommuner och Regioner till arbetsgivare och till kommuner och regioner.

Information från Svenskt Näringsliv.

Extra ändringsbudget för 2020: Prop. 2019/20:132, Åtgärder med anledning av coronaviruset. Förslagen gäller korttidsarbete, ändringar inom sjukförsäkring och studiestödet samt medel till vissa myndigheter.

Korttidsarbete

Lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete Ändringar i lagen föreslås träda i kraft den 7 april 2020. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 16 mars 2020.

Förslag ett nytt system för stöd vid korttidsarbete. Systemet innebär att enskilda arbetsgivare som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas genom andra tillgängliga åtgärder ska kunna få stöd under begränsade perioder. Under 2020 höjs statens andel av kostnaderna för stöd vid korttidsarbete från en tredjedel till tre fjärdedelar, så kallad korttids- permittering. Förslaget föreslås träda i kraft den 7 april 2020 och tillämpas för tid från och med den 16 mars 2020.

Åtgärder inom sjukförsäkring

Regeringens åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av corona-viruset, se regeringen.se  och forsakringsskassan.se.

Varför säger en del Karens-dag och andra Karens-avdrag? 

Det har länge kallats för karens-dag men sedan den 1 januari 2019 är det numera ett karens-avdrag. Se proposition 2017/18:96 och SFS 2018:647. Se information från regeringen.

Karensavdraget slopat 11 mars – 31 maj 2020

Staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Den anställde får ansöka om ersättning hos Försäkringskassan medan arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt. Bestämmelserna omfattar både anställda och egenföretagare.

Vidare föreslås att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, vid extraordinära händelser i fredstid ska kunna meddela särskilda föreskrifter om undantag från bestämmelserna i socialförsäkrings- balken om sjukpenning och karens, smittbärarpenning och tillfällig föräldrapenning samt handläggning av ärenden. Dessutom föreslås att regering- en bemyndigas att meddela föreskrifter som avviker från bestämmelserna om arbetsgivarens rätt till ersättning för höga sjuklönekostnader. Därtill lämnas förslag som innebär att arbetstagaren inte längre behöver styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 april 2020. Bestämmelserna som innebär att något läkarintyg inte ska behöva lämnas enligt lagen om sjuklön ska dock tillämpas för tid från och med den 13 mars 2020.

Varför säger en del Karens-dag och andra Karens-avdrag? 

Det har länge kallats för karens-dag men sedan den 1 januari 2019 är det numera ett karens-avdrag. Se proposition 2017/18:96 och SFS 2018:647. Se information från regeringen.

Slopat krav på läkarintyg

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas.

Sjuklön

Regeringens förslag innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader.

Studiestöd

I propositionen lämnas förslag om att det ska införas upplysningsbestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer vid extraordinära händelser i fredstid kan meddela föreskrifter om studerandes rätt till studiestöd i form av studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 april 2020.

Överföring av medel

Slutligen innehåller propositionen förslag till ändringar som avser statens inkomster och utgifter för budgetåret 2020. Bland annat föreslås att medel tillförs olika verksamheter för att omhänderta effekterna av coronaviruset i samhället.