Kategorier
Aktuellt Arbetsdomstolens domar Arbetsrätt

Arbetsskyldighet staten

Arbetsdomstolen har tagit ställning i mål mellan staten och Jusek om arbetsskyldigheten för anställda vid Fastighetsmäklarinspektionen som regeringen har beslutat att omlokalisera från Stockholm till Karlstad. Tvisten gäller om arbetstagare hos myndigheten är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter omlokaliseringen. Majoriten i Arbetsdomstolen ansåg att så var fallet. Två var skiljaktiga.

”Arbetsdomstolen finner alltså att det på statens område sedan mitten av 1960-talet har tillämpats en ordning där arbetstagare vid omlokalisering av myndigheter är skyldiga att följa med till den nya orten, att denna ordning är väl förankrad i lag och förarbeten samt att parterna på den statliga sektorn sett till att arbetstagare som säger upp sig i samband med omlokalisering av 16 myndigheter omfattas av tillämpliga omställningsregleringar. Med beaktande härav finner Arbetsdomstolen vid en sammanvägd bedömning att de sex arbetstagarna är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad, efter att FMI flyttat dit.

Fackförbundet ST:s och Juseks talan ska därför avslås.

Det ska understrykas att Arbetsdomstolen inte tagit ställning till arbetsskyldigheten i andra fall än där regeringen beslutat att flytta hela myndigheten från en ort till en annan.”

AD 2017 nr 59

Kategorier
Arbetsdomstolens domar Arbetsrätt

Replik 9 mars om statliga anställningar

Arbetsgivarverket har kommenterat en dom från Arbetsdomstolen i december 2016 och anser att den visar på ett fel i systemet. Jag anser att man inte kan dra någon sådan slutsats av denna dom. Med anledning av de kommentarer som kommit på artikeln jag skrev om detta har en replik som publicerats den 9 mars 2017. Läs ursprungliga artikeln i Dagens juridik den 14 februari 2017.

Relevanta länkar

AD 2016 nr 74. Jusek ./. Staten genom Försäkringskassan

Arbetsgivarverkets kommentar

 

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt Arbetsdomstolens domar Arbetsrätt

Statliga anställningsbeslut och anställningsavtal

Dom i Arbetsdomstolen

I december förra året meddelande Arbetsdomstolen en dom i ett mål mellan Jusek och staten genom Försäkringskassan. Målet gällde frågan om ett ingånget anställningsavtal kunde undanröjas av Försäkringskassan efter det att Statens överklagandenämnd hade undanröjt anställningsbeslutet.

Arbetsdomstolens slutsats var att statens åtgärd att avsluta arbetstagarens anställning hade stått i strid med 7 § anställningsskyddslagen och ogiltigförklarade uppsägningen.

Arbetsgivarverket har kommenterat domen och anser att den visar på ett fel i systemet. Jag anser att man inte kan dra någon sådan slutsats av denna dom. Läs hela artikeln här: Artikel i Dagens juridik den 14 februari 2017.

Med anledning av de kommentarer som kommit på artikeln har jag skrivit en replik som publicerats den 9 mars 2017.

Relevanta länkar

AD 2016 nr 74. Jusek ./. Staten genom Försäkringskassan

Arbetsgivarverkets kommentar

 

Kristina Ahlström

Kategorier
Arbetsdomstolens domar

Otillåtna slagningar inte grund för uppsägning

AD 2014 nr 50

En försäkringshandläggare vid Försäkringskassan hade vid sammanlagt 37 tillfällen tittat i sin makes ärende hos Försäkringskassan.  Hon hade då vidtagit 171 aktiva handlingar i myndighetens ärendehanteringssystem under åren 2009–2011. På grund av detta sa Försäkringskassan uppe henne från hennes anställning.

Arbetsdomstolen konstaterade att handläggaren  vid ett flertal tillfälle och under flera år hade brutit mot Försäkringskassans interna behörighetsregler. Däremot kunde hennes makes integritet inte anses kränkt på grund av detta, då uppgifterna som handläggaren fått del av redan var kända av henne. Den senaste otillåtna sökningen låg ett år innan de otillåtna slagningarna konstaterades.

Handläggaren hade varit anställd under lång tid utan några anmärkningar och domstolen uppfattade henne som djupt ångerfull och angelägen om att göra sitt yttersta för att det inträffade inte skulle upprepas.

Vid en sammanvägd bedömning fann Arbetsdomstolen att en uppsägning var en alltför ingripande åtgärd i det aktuella fallet, och förklarade uppsägningen ogiltig. Vid bedömningen av skadeståndsbeloppet ansåg domstolen att det fanns skäl att rikta allvarlig kritik mot handläggare för det hon gjort och bestämde skadeståndet till ett betydligt lägre belopp än vad som är normalt.