Kategorier
Arbetsrätt Kurser Nyheter

Ändringar i LAS

Ändringar i LAS 2022

Regeringen har den 7 juni 2021 lämnat besked om nästa steg mot att uppfylla den sakpolitiska överenskommelsen, enligt januariavtalet, om att reformera arbetsrätten. Detta ska ske genom att partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd genomförs.

Ändringarna i LAS föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. Ändringarna är inte gällande förrän riksdagen har beslutat om en kommande proposition från regeringen, men mycket talar för att förslagen kommer att genomföras.

Bl.a. föreslås:

– ”Saklig grund” ändras till ”sakliga skäl”. Betydelse för uppsägning på grund av personliga skäl, inte för arbetsbristuppsägningar.

– Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist föreslås arbetsgivare kunna undanta tre arbetstagare, oavsett antal anställda.

– Vid tvist upphör anställningen vid uppsägningstidens slut. Om en domstol ogiltigförklarar uppsägningen ska lön utgå för tid som tvisten pågått.

Informationsmaterial

Pressmeddelande

Kategorier
Aktuellt Arbetsrätt Rättshjälp

Ingen rättshjälp trots bosatt i Sverige

Rättshjälp

Rätten till rättshjälp är en viktig förmån för personer som inte själva har ekonomiska förutsättningar att betala för ett juridiskt ombud i rättsliga tvister. Till exempel för att kräva rätt lön av sin arbetsgivare. Utländska medborgare som inte är eller har varit bosatta i Sverige kan få rättshjälp endast om det finns särskilda skäl. Detta framgår av 12 § rättshjälpslagen. Utländska medborgare som har varit eller är bosatta i Sverige kan få rättshjälp i samma omfattning som svenska medborgare. Ansökan om rättshjälp prövas av Rättshjälpsmyndigheten vars beslut kan överklagas till Rättshjälpsnämnden. Uttrycket bosatt är således central vid prövning av rättshjälp för en utländsk medborgare. Nyligen fick jag anledning att fundera över detta begrepp.

Rättshjälpsmyndigheten nekat rättshjälp

Rättshjälpsnämndens tolkning av uttrycket bosatt innebär att personer som lagligen vistas i Sverige och som utnyttjas av arbetsgivare inte kan få rättshjälp. De kanske saknar inkomst för att de inte får rätt lön för sitt arbete, kanske ingen lön alls. Härigenom kan oseriösa arbetsgivare fortsätta att utnyttja människor i strid med svensk lag och skapa en osund konkurrens. Är detta rimligt och är det ens rätt?

Läs mer i min artikel som publicerats den 4 februari 2019 på Dagens Juridik.

Kristina Ahlström

Kategorier
Arbetsrätt Böcker Förvaltningsrätt Nyheter

Ny upplaga om anställningar inom staten

Nu har upplaga 2 kommit av boken jag skrev 2010: Anställning vid en statlig myndighet – Arbetsledningsbeslut och anställningsbeslut. Utgiven av Norstedts Juridik.

Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. I dag kan kompetensförsörjningen ske genom både anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Besluten följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I boken redovisas utförligt regelverken för de olika besluten. Boken innehåller även belysande rättsfallsreferat inom området.

Boken nominerades 2010 till årets bästa HR-bok av Sveriges HR-föreningar i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap.

Anställning vid en statlig myndighet vänder sig till jurister, HR-chefer, HR-handläggare och konsulter som medverkar i rekryteringsarbete. Den är även av intresse för verksamhetschefer, fackliga företrädare och andra som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet.
Den nya upplagan motiveras framför allt av två uppmärksammade rättsfall från Arbetsdomstolen och av den nya förvaltningslagen. Boken är även uppdaterad och aktualiserad med andra nyheter i författningar och rättspraxis.

 

Boken finns att beställa i bokhandeln, både den fysiska och på nätet.

Kategorier
Aktuellt Arbetsdomstolens domar Arbetsrätt

Arbetsskyldighet staten

Arbetsdomstolen har tagit ställning i mål mellan staten och Jusek om arbetsskyldigheten för anställda vid Fastighetsmäklarinspektionen som regeringen har beslutat att omlokalisera från Stockholm till Karlstad. Tvisten gäller om arbetstagare hos myndigheten är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter omlokaliseringen. Majoriten i Arbetsdomstolen ansåg att så var fallet. Två var skiljaktiga.

”Arbetsdomstolen finner alltså att det på statens område sedan mitten av 1960-talet har tillämpats en ordning där arbetstagare vid omlokalisering av myndigheter är skyldiga att följa med till den nya orten, att denna ordning är väl förankrad i lag och förarbeten samt att parterna på den statliga sektorn sett till att arbetstagare som säger upp sig i samband med omlokalisering av 16 myndigheter omfattas av tillämpliga omställningsregleringar. Med beaktande härav finner Arbetsdomstolen vid en sammanvägd bedömning att de sex arbetstagarna är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad, efter att FMI flyttat dit.

Fackförbundet ST:s och Juseks talan ska därför avslås.

Det ska understrykas att Arbetsdomstolen inte tagit ställning till arbetsskyldigheten i andra fall än där regeringen beslutat att flytta hela myndigheten från en ort till en annan.”

AD 2017 nr 59

Kategorier
Arbetsdomstolens domar Arbetsrätt

Replik 9 mars om statliga anställningar

Arbetsgivarverket har kommenterat en dom från Arbetsdomstolen i december 2016 och anser att den visar på ett fel i systemet. Jag anser att man inte kan dra någon sådan slutsats av denna dom. Med anledning av de kommentarer som kommit på artikeln jag skrev om detta har en replik som publicerats den 9 mars 2017. Läs ursprungliga artikeln i Dagens juridik den 14 februari 2017.

Relevanta länkar

AD 2016 nr 74. Jusek ./. Staten genom Försäkringskassan

Arbetsgivarverkets kommentar

 

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt Arbetsdomstolens domar Arbetsrätt

Statliga anställningsbeslut och anställningsavtal

Dom i Arbetsdomstolen

I december förra året meddelande Arbetsdomstolen en dom i ett mål mellan Jusek och staten genom Försäkringskassan. Målet gällde frågan om ett ingånget anställningsavtal kunde undanröjas av Försäkringskassan efter det att Statens överklagandenämnd hade undanröjt anställningsbeslutet.

Arbetsdomstolens slutsats var att statens åtgärd att avsluta arbetstagarens anställning hade stått i strid med 7 § anställningsskyddslagen och ogiltigförklarade uppsägningen.

Arbetsgivarverket har kommenterat domen och anser att den visar på ett fel i systemet. Jag anser att man inte kan dra någon sådan slutsats av denna dom. Läs hela artikeln här: Artikel i Dagens juridik den 14 februari 2017.

Med anledning av de kommentarer som kommit på artikeln har jag skrivit en replik som publicerats den 9 mars 2017.

Relevanta länkar

AD 2016 nr 74. Jusek ./. Staten genom Försäkringskassan

Arbetsgivarverkets kommentar

 

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Arbetsrätt

Skyldighet anmäla misstanke om mutbrott

Korruption på Fastighetsverket?

I dagarna har rapporterats om misstankar om korruption hos Statens fastighetsverk, en myndigheten under regeringen. Se programmet Kalla fakta – Slottsherren 24 januari 2017. Vilken skyldighet har en statlig myndighet att göra anmälningar om misstankar om brott hos personalen?

Läs mer om vilka skyldigheter en statlig myndighet har att anmäla misstankar om brott 

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Arbetsrätt

Fel avstänga lärare för yttrande på twitter

Justitiekanslern riktar kritik mot Lunds kommun för kommunens beslut att stänga av en lärare från undervisning enbart med anledning av att hen brukat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Se mer här.

Kategorier
Aktuellt Arbetsrätt

Stärkt meddelarskydd

Privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Regeringen har den 29 november lämnat ett förslag till riksdagen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda. Skyddet gäller de som är anställda i offentligt finansierad verksamhet. Regeringen anser det angeläget att införa ett förstärkt meddelarskydd förför att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna.

Förslaget gäller anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad. Dessa ska enligt förslaget få motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihets- förordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, exempelvis radio, tv och tidningar.

Den som bedriver verksamheten förbjuds enligt förslaget att efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet eller medverkat till en grundlagsskyddad framställning. De  får inte heller utsätta hen för negativa åtgärder på grund av detta. Förslaget innebär ingen rätt att lämna ut handlingar. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Prop.  2016/17:31

Kategorier
Aktuellt Arbetsrätt Offentlighet och sekretess

Karolinska institutet och Macchiariniaffären

Hur står det till på Karolinska institutet när det gäller förvaltningsrättslig kompetens? Ja det kan man undra när man hört presskonferensen när den senaste utredningen i dag presenterades på Karolinska institutet. Enkla och grundläggande regler om handläggning av anställningsärenden verkar inte ha följts. Har det skapats ett grupptänkande och tunnelseende i jakten på excellent forskning? Dags för förvaltningsjuristerna att träda fram och informera om grundläggande regler för ärendehantering.

Läs mer här.

Kristina Ahlström