Kategorier
Arbetsrätt Kurser Nyheter

Ändringar i LAS

Ändringar i LAS 2022

Regeringen har den 7 juni 2021 lämnat besked om nästa steg mot att uppfylla den sakpolitiska överenskommelsen, enligt januariavtalet, om att reformera arbetsrätten. Detta ska ske genom att partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd genomförs.

Ändringarna i LAS föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. Ändringarna är inte gällande förrän riksdagen har beslutat om en kommande proposition från regeringen, men mycket talar för att förslagen kommer att genomföras.

Bl.a. föreslås:

– ”Saklig grund” ändras till ”sakliga skäl”. Betydelse för uppsägning på grund av personliga skäl, inte för arbetsbristuppsägningar.

– Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist föreslås arbetsgivare kunna undanta tre arbetstagare, oavsett antal anställda.

– Vid tvist upphör anställningen vid uppsägningstidens slut. Om en domstol ogiltigförklarar uppsägningen ska lön utgå för tid som tvisten pågått.

Informationsmaterial

Pressmeddelande

Kategorier
Nyheter

En anställds lojalitet och kritikrätt

5 mars 2021

I veckan såg jag ett reportage i Uppdrag granskning om hur anställda i offentlig sektor blivit behandlade av sina chefer efter att de uttalat sig om sin arbetsgivare i media. Verkligen tråkigt att se.

Länk till Håll käften och lyd från den 3 mars 2021

Dessa viktiga frågor borde företrädare för myndigheter uppdatera sig om regelbundet. I min bok Offentlighet inom personalområdet, s. 165-167, redovisar jag kort vad som gäller för arbetsgivare och hänvisar till flera beslut av JK i dessa frågor.

Förbudet för arbetsgivare att ingripa mot en anställd för att hen uttalat sig finns i två grundlagar: tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen

3 kap. 6 § En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte ingripa mot någon för att han eller hon i en tryckt skrift har brukat sin tryckfrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag (2018:1801).

Repressalieförbud i yttrandefrihetsgrundlagen

2 kap. 6 § En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte ingripa mot någon för att han eller hon i ett program eller en teknisk upptagning har brukat sin yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag (2018:1802).

Justitiekanslern har uttalat sig om förhållandet mellan en arbetstagares lojalitetsplikt och dennes rätt att uttala kritik mot sin arbetsgivare:

Offentligt anställda har visserligen en lojalitetsplikt gentemot sin arbets­givare. Den gäller dock endast skyldigheten att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Att uttala kritik mot sin arbetsgivare eller det sätt som verksamheten bedrivs på strider för den offentligt anställde inte mot loja­litetsplikten. Rätten att göra det är tvärtom grundlagsskyddad.

Även om en myndighet anser sig ha en legitim avsikt med att kalla till ett samtal om den anställdes mediekontakter kan en sådan utfråg­ning i sig uppfattas som en negativ åtgärd för arbetstagaren och dessutom ge upphov till svåra gränsdragningsfrågor.

Före­trädare för en myndighet eller något annat allmänt organ bör därför i regel avstå från att kalla en anställd till samtal med anledning av uttalanden som denne har gjort till medierna. Istället är arbets­givaren hänvisad till att på annat sätt söka tillrätta­lägga vad som uppfattas som felaktiga eller missvisande uppgifter i den allmänna debatten. Se JK 2015-05-08, dnr 8322-14-30

Arbetsdomstolen har prövat en fråga om omplacering på grund av en anställds uttalande och fann att omplaceringen stred mot lag och goda seder, se AD 1991 nr 106, det så kallade häktesmålet:

Arbetsdomstolen finner av nu angivna skäl att anstaltsledningen inte har visat sig ha godtagbara skäl för sitt beslut att omplacera [vårdaren]. Tvärtom framstår beslutet rent faktiskt som ett ingripande mot honom i anledning av att han har utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrande- och föreningsfrihet och därmed som ett beslut som, i den mening som uttrycket har i arbetsrättsliga sammanhang (jfr t ex AD 1983 nr 46), strider mot lag och goda seder.

Kunskap om den grundläggande kritikrätten som en anställd hos en myndighet, har får inte försvinna för att det är pandemitider.

Kristina Ahlström

Kategorier
Nyheter

Utbildning

Publicerat 23 mars 2020

I dessa Corona-tider har en del personer otroligt mycket att göra och andra har kanske mindre att göra än vanligt. När föreningsaktiviteter och kulturella arrangemang ställs in är det viktigt att hitta meningsfulla sysselsättningar. Det kan vara ett bra tillfälle att utveckla sin kompetens inom något område så att man är bättre rustad när krisen är över och att man har utnyttjat tid till något meningsfullt.

Arbetsrätt

Anställning vid en statlig myndighet – Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut

Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning

Förvaltningsrätt

Offentlighet- och sekretess inom personalområdet

Förvaltningslagen – en kommentar

Förvaltningslagen – aktuell lagtext 1 juli 2018
(nu på rea hos Bokus)

Kategorier
Arbetsrätt Böcker Förvaltningsrätt Nyheter

Ny upplaga om anställningar inom staten

Nu har upplaga 2 kommit av boken jag skrev 2010: Anställning vid en statlig myndighet – Arbetsledningsbeslut och anställningsbeslut. Utgiven av Norstedts Juridik.

Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. I dag kan kompetensförsörjningen ske genom både anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Besluten följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I boken redovisas utförligt regelverken för de olika besluten. Boken innehåller även belysande rättsfallsreferat inom området.

Boken nominerades 2010 till årets bästa HR-bok av Sveriges HR-föreningar i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap.

Anställning vid en statlig myndighet vänder sig till jurister, HR-chefer, HR-handläggare och konsulter som medverkar i rekryteringsarbete. Den är även av intresse för verksamhetschefer, fackliga företrädare och andra som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet.
Den nya upplagan motiveras framför allt av två uppmärksammade rättsfall från Arbetsdomstolen och av den nya förvaltningslagen. Boken är även uppdaterad och aktualiserad med andra nyheter i författningar och rättspraxis.

 

Boken finns att beställa i bokhandeln, både den fysiska och på nätet.

Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt Nyheter

Ny förvaltningslag beslutad

Riksdagen har beslutat anta regeringens förslag till ny förvaltningslag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2018. Förarbetena finns sammanställda här.

Nu skriver jag på en kommentar till lagen som ska publiceras i Karnovs rättsdatabas när lagen trätt i kraft. Innan dess planerar de att ge ut kommentaren i bokform under våren 2018.

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt Nyheter

Rekrytering till statlig sektor – NJ 2:17

För dig som arbetar med rekrytering inom offentlig sektor och särskilt vid statliga myndigheter finns en beskrivning av regler om detta i en artikel som publicerats av Karnov Group, länk till särtryck se nedan. Artikeln är publicerad i NY JURIDIK 2:17 tillsammans med andra intressanta artiklar om juridiska frågor.

NJ2017nr2_02-Ahlström_särtryck

Kategorier
Arbetsmiljö Nyheter

Organisatorisk och social arbetsmiljö

I dag började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla – AFS 2015:14. Länk till föreskrifterna finns här Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Föreskrifterna förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Här finns en vägledning till föreskrifterna.

Kristina Ahlström

Kategorier
Arbetsmiljö Nyheter

Nya föreskrifter om den social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen och förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. (AFS 2015:4).

De nya föreskrifterna har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete.

Föreskrifterna  kommer att träda i kraft i 31 mars 2016. Se mer här.

Kategorier
Nyheter Offentlighet och sekretess

Chefens omdöme om dig kan vara offentligt

IMG_8739

Med hjälp av teknik finns i dag fler möjligheter att dokumentera samtal mellan chef och medarbetare. Men vad betyder det för innehållet – kan det bli offentligt? Fackförbundet ST har i sitt nyhetsmagasin Publikt nr 9/2015 en artikel om detta.

Mer att läsa om detta finns i min bok Offentlighet och sekretess inom personalområdet

Kristina Ahlström

 

IMG_8742

IMG_8740

 

Kategorier
Böcker Nyheter

Lättläst och solid faktagrund

Anställning vid en statlig myndighet

Utgiven 2010 av Norsteds Juridik

Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter.

En konkret handbok som innehåller en bra sammanställning av de juridiska regler som finns kring anställning vid statliga myndigheter. Lättläst, solid faktagrund, här finns allt samlat.”

Juryn 2010 till nominering till årets bästa HR-böcker 2010