Arbetsrätt

Som chef och företrädare för en arbetsgivare behöver du veta  vad som gäller rättsligt. Tillvaron i dag blir allt mer komplicerad och chefer förutsätts kunna svara på fler frågor än tidigare. Juridisk rådgivning är ett av de områden som efterfrågas alltmer.

Arbetsgivare inom offentlig sektor behöver förutom arbetsrätt även tillämpa förvaltningsrättsliga regler, vilket kräver särskild kunskap inom båda dessa områden.

Kvalificerad juridisk vägledning

För att du ska känna dig trygg behöver du någon som lotsar dig genom dessa frågor. Med kvalificerad vägledning minskar risken för problem. Det gäller att veta vilka tidsfrister som gäller och vilka åtgärder som är angelägna att vidta snarast.

Förändringsprocesser

Genom att förbereda en förändringsprocess och tänka igenom de steg som ska vidtas ökar möjligheterna för att förändringen blir så bra som möjligt. Jag har stor erfarenhet av förändringsprocesser och kan vägleda dig genom processen. En väl genomförd förändringsprocess skapar trygghet för de som berörs och ger större möjligheter för verksamheten att fortsätta utan alltför stora avbrott.

Samverkan med fackliga organisationer

Ansvaret för samverkan med de fackliga organisationerna läggs i dag alltmer på chefer med personalansvar. Vad gör du om arbetstagarorganisationen begär förhandling? Om tvisten inte kan lösas kan jag  bistå dig genom att vara ombud vid domstolen.

Projektmedverkan

I större organisationer förbereds ofta förändringar i olika projekt. Om det behöv juridisk kompetens kan jag medverka i projektet så att de rättsliga frågorna blir belysta och besvarade.