Otillåtna slagningar inte grund för uppsägning

AD 2014 nr 50

En försäkringshandläggare vid Försäkringskassan hade vid sammanlagt 37 tillfällen tittat i sin makes ärende hos Försäkringskassan.  Hon hade då vidtagit 171 aktiva handlingar i myndighetens ärendehanteringssystem under åren 2009–2011. På grund av detta sa Försäkringskassan uppe henne från hennes anställning.

Arbetsdomstolen konstaterade att handläggaren  vid ett flertal tillfälle och under flera år hade brutit mot Försäkringskassans interna behörighetsregler. Däremot kunde hennes makes integritet inte anses kränkt på grund av detta, då uppgifterna som handläggaren fått del av redan var kända av henne. Den senaste otillåtna sökningen låg ett år innan de otillåtna slagningarna konstaterades.

Handläggaren hade varit anställd under lång tid utan några anmärkningar och domstolen uppfattade henne som djupt ångerfull och angelägen om att göra sitt yttersta för att det inträffade inte skulle upprepas.

Vid en sammanvägd bedömning fann Arbetsdomstolen att en uppsägning var en alltför ingripande åtgärd i det aktuella fallet, och förklarade uppsägningen ogiltig. Vid bedömningen av skadeståndsbeloppet ansåg domstolen att det fanns skäl att rikta allvarlig kritik mot handläggare för det hon gjort och bestämde skadeståndet till ett betydligt lägre belopp än vad som är normalt.