Människoexploatering

Publicerat 15 februari 2022

Högsta domstolen har i dag dömt en man för människoexploatering i två fall.

Ett gift par från Bangladesh kom hösten 2018 till Sverige för att studera respektive arbeta, men saknade bostad. De fick erbjudande från en restaurangägare att bo i ett rum i en lägenhet som han disponerade, fri kost och bostad samt 100 kronor i timmen mot att de arbetade i hans restaurang. Kvinnan arbetade därefter i restaurangen i drygt två veckor och mannen i cirka 1,5 månad. Mannen arbetade under långa arbetsdagar motsvarande i genomsnitt 69 timmar i veckan. Restaurangägaren betalade dem ingen lön och makarna fick endast ersättning för sitt arbete med fri kost och bostad.

HD ansåg att även om behandlingen av kvinnan inte var lika klandervärt och integritets-kränkande som behandlingen av mannen kan bedömningen inte begränsas till vad envar av dem har utsatts för då de är makar och beroende av varandra. Därför ansåg HD att restaurangägarens agerade vid en helhetsbedömning var så klart klandervärt att det utgjorde exploatering även av kvinnan.

Tingsrätten dömde mannen för människoexploatering till åtta månaders fängelse, hovrätten friade honom men Högsta domstolen dömer mannen för människoexploatering till villkorlig dom.

Högsta domstolens dom den 15 februari 2022, mål nr B 1770-21