Äldreboenden

Publicerad 1 april 2020

Regeringen beslutade den 30 mars 2020 om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april.

Undantag:

– den som i sin yrkesutövning har behov av att vistas i ett sådant boende (2 §)

– En person under 18 år får besöka förälder eller någon annan som hen varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med. Detta gäller dock endast om den verksamhetsansvarige bedömer att risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet.
(3 §)

– Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet mot besök om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet.
(4 § )

Beslut enligt förordningen får inte överklagas. (5 §)

Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2020.

Förordning (SFS 2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19