Allmänt

Uppdaterad 19 maj 2020
Publicerat 1 april 2020

Ny vägledning om bedömning av smittfrihet

19 maj 2020

Nationella kriterier för smittfrihet vid covid-19 har tagits fram av en arbetsgrupp som består av representanter från Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Svenska Hygienläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen samt Folkhälsomyndigheten. De kommer att uppdateras allteftersom ny kunskap om SARS-CoV-2 tillkommer.

Information från Folkhälsomyndigheten

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19, 14 maj 2020

Folkhälsomyndigheten har lämna allmänna råd till

– all verksamhet i Sverige såsom statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter regioner, föreningar och religiösa samfund

– var och en personligen

– särskilt för personer över 70 år och andra riskgrupper

– personer som är smittade av eller misstänkts vara smittade av covid-19

– arbetsplatser, kollektivtrafik och allmänna färdmedel, handel, föreningar och idrottsföreningar

– särskilda råd till Kriminalvården, Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse.

Föreskrifterna gäller från och med den 1 april 2020 och till och med den 31 december 2020

 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. m.m. HSLF-FS. 2020:12

För arbetsplatser

Folkhälsomyndighetens allmänna råden för arbetsplatser är följande:

”För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt

  1. håller avstånd till varandra
  2. regelbundet kan tvätta sina händer med två och vatten eller annars använda handsprit
  3. arbetar hemifrån
  4. undviker onödiga resor i arbetet
  5. kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.”

För företag

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset finns på Verksamt.se (22 april 2020).

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. Information från verksamhet.se (22 april 2020)

Regeringens proposition 2019/20:143 Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (22 april 2020)