Ekonomiska åtgärder

med anledning av
covid-19

Uppdaterat 15 juni 2020
Publicerat 23 mars 2020

Omställningsstöd

15 juni 2020

Regeringen har beslutat om förslag till omställningsstöd den 10 juni 2020. Se prop. 2019/20:181, Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset. Den nya regleringen med omställningsstöd föreslås träda i kraft den 22 juni 2020.

Finansutskottet i riksdagen behandlar propositionen och inkomna motioner den 15 juni och protokollet justeras den 16 juni, bet 2019/20:FiU61. Den 17 juni 2020 blir det debatt i kammaren och därefter beslut.

3 juni 2020

Regeringens förslag på ett omställningsstöd har nu skickats till Lagrådet för granskning. Efter att förslaget har varit ute på remiss har regeringen gjort vissa justeringar som förtydligar delar av regelverket och kraven som ställs på företag som vill ta del av stödet. Förslaget är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Lagrådsremiss 2 juni 2020

Pressmedelande från Finansdepartementet 2 juni 2020

18 maj 2020

I regeringens förslag till omställningsstöd finns ett förslag till en förordning med närmare föreskrifter om stödet. Nedan ett utdrag om när stöd får lämnas och beräkning av stödet, exempelvis vad som är fasta kostnader. Observera att texten endast är ett förslag som just nu remissbehandlas. Men eftersom behandlingen av förslaget kommer att hanteras mycket skyndsamt kan det vara värt att redan nu studera förslaget. Se länk till hela förslaget längre ned.

15 maj 2020

Regeringen aviserade den 30 april 2020 ett särskilt stöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset: omställningsstöd. Den 15 maj skickades ett förslag till proposition på remiss till 53 instanser. Svar på remissen ska lämnas senast den 25 maj. Bråttom!

Förslaget är på 117 sidor och tänkt att bli en proposition till riksdagen. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli i år och sista dag för att ansöka om stöd hos Skatteverket är den 31 augusti i år. Otroligt snabb lagstiftning!

Ett nytt brott föreslås: omställningsstödsbrott. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som hen är skyldig att anmäla och på så sätt orsakar fara att omställningsstödet felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms till fängelse i högst två år. Enkelt uttryckt: den som lurar till sig bidrag hen inte har rätt till döms till fängelse. Synd att en sådan bestämmelse verkar behövas. Verkligen tråkigt när personer felaktigt utnyttjar stöd som verkligen behövs. Det föreslås även straff för vårdslöst omställningsbrott och för grovt omställningsstödsbrott.

Se information finansdepartementet.

Regeringens förslag 15 maj 2020 Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (Fi2020/02322/S2)

Remissinstanser

Inledande ekonomisk information

23 mars 2020

Artikel från finansdepartementet

Se information från finansdepartementet.

Anstånd skatter etcetera, se skatteverket.se