Föreningar och företag

Publicerat 2020-04-30

Ekonomiska föreningar och AB

Regeringen föreslår att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Förslagen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post.

Förslagen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmorna utan hälsorisker för aktieägare, medlemmar och andra. Förslagen kompletterar de regler som nyligen införts genom lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Förslagen omfattar även bland annat bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Lagrådsremiss 30 april 2020: Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor