Skatter och avgifter

Publicerat 23 mars 2020:

”Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket bevilja anstånd med betalning av skatt eller avgift även i andra fall eller på annat sätt än som avses i 3-8 och 11-14 §§.” 63 kap. 15 § Skatteförfarandelagen (2011:1244)

Regeringens förslag om likviditetförstärkning via skattekontot