Skolor och lärosäten

Senast ändrad 29 mars 2020
Publicerat 23 mars 2020

Lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid (29 mars 2020)

Med stöd av sin initiativrätt i 9 kap. 16 § riksdagsordningen har utbildningsutskottet föreslagit att riksdagen antar utskottets förslag till lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Förslaget innebär att en skolhuvudman vid extraordinära händelser i fredstid i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskoleenhet, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen. Huvudmannen ska dock erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd eller har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Med stöd av lagen får regeringen vid extraordinära händelser i fredstid tillfälligt stänga förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen. Även i detta fall ska huvudmannen erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd eller har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 21 mars 2020.

Utskottet föreslår att ärendet ska avgöras i kammaren trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas.

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Riksdagen biföll utskottets förslag med acklamation.

Riksdagsskrivelse 2019/20:189

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU25, Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.