Arbetsrätt

Med många års erfarenhet av juridisk rådgivning erbjuder jag  stöd och hjälp till arbetsgivare i arbetsrättsliga frågor. Förutom en jur kand har jag en fil kand i pedagogik vilket ger en ökad kunskap om förändringsprocesser. När du behöver en särskild expertis inom området, eller behöver en extra resurs för att hantera personalfrågor kan du få stöd.

I dessa Corona-tider kan flera nya frågor uppkomma och svaren kan vara svåra att få utifrån den rättspraxis som finns och de nya rättsliga regleringar som kommer nu.

Som chef och företrädare för en arbetsgivare behöver du veta  vad som gäller rättsligt. Tillvaron i dag blir allt mer komplicerad och chefer förutsätts kunna svara på fler frågor än tidigare. Juridisk rådgivning är ett av de områden som efterfrågas alltmer.

Arbetsgivare inom offentlig sektor behöver förutom arbetsrätt även tillämpa förvaltningsrättsliga regler, vilket kräver särskild kunskap inom båda dessa områden.

Kvalificerad juridisk vägledning

För att du ska känna dig trygg behöver du någon som lotsar dig genom dessa frågor. Med kvalificerad vägledning minskar risken för problem. Det gäller att veta vilka tidsfrister som gäller och vilka åtgärder som behöver vidtas skyndsamt.

Förändringsprocesser

Genom att förbereda en förändringsprocess och tänka igenom de steg som ska vidtas ökar möjligheterna för att förändringen blir så bra som möjligt. Du kan få vägledning genom processen. En väl genomförd förändringsprocess skapar trygghet för de som berörs och ger större möjligheter för verksamheten att fortsätta utan alltför stora avbrott.

Samverkan med fackliga organisationer

Ansvaret för samverkan med de fackliga organisationerna läggs i dag alltmer på chefer med personalansvar. Vad gör du om arbetstagarorganisationen begär förhandling? Du kan få hjälp att upprätta protokoll och andra dokument.

Ombud i domstolsprocess eller skiljeförfarande

Om det inte går att undvika en process i domstol eller ett skiljeförfarande kan du få hjälp med ombud för dig vid domstolen eller i skiljeförfarandet.

Projektmedverkan

I större organisationer förbereds ofta förändringar i olika projekt. Om det behöv juridisk kompetens kan jag medverka i projektet så att de rättsliga frågorna blir belysta och besvarade.

Kungsträdgården, Stockholm.