Biträde i domstol

I vissa mål och ärenden i domstol kan man behöva ett särskilt juridiskt stöd. Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i tingsrätt samt offentlig biträde i så kallade tvångsmål i förvaltningsrätt.

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

Du som har blivit utsatt för brott har i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde. Den som är målsägandebiträde ska ta till vara dina intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till dig. Målsägandebiträdets uppgift är att förklara det som händer, att sitta med vid polisförhör, begära in kompletterande bevisning om det behövs och förbereda dig inför rättegången i domstol. Om du har rätt till skadestånd på grund av brottet, ska målsägandebiträdet hjälpa dig med att framställa sådant yrkande i rättegången.

Du kan inför polisförhör begära att få ett målsägandebiträde och du kan föreslå en jurist som du har förtroende för. I vissa fall har ett brottsoffer behov av stöd redan under förundersökningen, till exempel om du inte har fyllt 18 år.

Det är en domstol som beslutar om du har rätt till ett målsägandebiträde. Kostnaden för målsägandebiträde betalas av staten. Se aktuella författningar:

Lag (1988:609) om målsägandebiträde

Förordning (1997:408) om målsägandebiträde

Brottsbalk (1962:700)

Särskild företrädare för barn

När det finns misstankar om att barn har utsatts för brott kan domstol ibland besluta att barnen ska få en särskild företrädare. Det kan bli aktuellt när barnets vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för ett brott, inte kommer att ta till vara barnets rätt. Se aktuella författningar:
 
Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn
 

 

Tvångsmål

När man själv kan ha svårt att ta hand om sig kan det ibland bli aktuellt med tvångsvård. Det kan handla om unga personer, missbruksproblem eller lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt inte kan ta hand om sig själv. Den som blivit omhändertagen enligt dessa lagar har rätt till ett offentligt biträde.

Om du önskar ett särskilt biträde kan du lämna besked om det till utredande myndighet. Det är domstol som beslutar om biträde. I mål om vård av unga har även den unges vårdnadshavarna rätt till ett offentligt biträde.

Som offentligt biträde kan jag förklara processen, informera om vad som gäller och förbereda dig inför en förhandling vid domstol. Se aktuella författningar:

 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, förkortad LVM

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT

Statyn Kvinnan i fredsarbetet är skapat av Peter Linde och kom till på initiativ av Svenska läkare mot kärnvapen och restes i samarbete med Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Statyn är placerad vid kärleksudden på norra Djurgården. På statyn finns två porträttmedaljonger visande Inga Thorsson (1915–1994), och Alva Myrdal (1902–1986). Den senare hedrades 1982 med Nobels fredspris.