Böcker

Kollektivavtal_2013Sekretessboken_jpeg130603-ahlstrom-082

Kristina Ahlström har skrivit tre juridiska handböcker och samtliga har nominerats till årets bästa HR-bok respektive utgivningsår 2010, 2011 och 2013. Tävlingen anordnas av Sveriges HR-förening och tidskriften Personal & Ledarskap. Tio böcker nomineras varje år. Hon har sedan skrivit ytterligare böcker och samtliga böcker finns att köpa i bokhandeln, även nätbokhandeln samt låna på bibliotek, förutom skriften om etiska riktlinjer. Den finns däremot att ladda ner som pdf-fil nedan.

Boken Anställning vid en statlig myndighet  – Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut redovisas både de arbetsrättsliga och de förvaltningsrättsliga regler som gäller vid rekrytering till en statlig myndighet. Boken ges ut av Wolters Kluwer tidigare Norstedts Juridik. I boken redovisas regler som gäller vid kompetensförsörjning av statliga myndigheter, som sker både genom anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Dessa beslut följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I boken lämnas även referat av rättsfall. Boken nominerades till årets bästa HR-bok 2010. I december 2018 gav Norstedts Juridik ut upplaga 2. Den nya upplagan motiveras framför allt av två uppmärksammade rättsfall från Arbetsdomstolen och av den nya förvaltningslagen. Boken är även uppdaterad och aktualiserad med andra nyheter i författningar och rättspraxis.

I februari 2018 gav karnov Group ut en lagkommentar till den nya förvaltningslagen: Förvaltningslagen – En kommentar. Boken finns att köpa i bokhandeln och finns även tillgänglig i Karnov Groups rättsdatabas. Kommentaren avser den nya förvaltningslag som trädde i kraft den 1 juli 2018. Den nya lagen bygger i stor utsträckning på tidigare reglering i lag och förvaltningsrättsliga principer. Den nya förvaltningslagen har språkligt moderniserats och även i övrigt arbetats om för att bli mer lättillgänglig. Praxis och rättsliga principer har kodifierats och återfinns i lagtext. Viss utvidgning av bestämmelserna har skett och en helt ny reglering har införts för situationer när myndigheten dröjer med att avgöra ärenden.Regleringen är grundläggande för svensk förvaltning och av stor betydelse för att allmänheten ska ha stort förtroende för att förvaltningen sköts på ett rättssäkert och effektivt sätt. I boken lämnas en kommentar till 2017 års förvaltningslag. Kommentaren gavs ut redan våren 2018 för att användas vid utbildning och tillämpning av den nya förvaltningslagen. Efter den 1 juli 2018 har denna reviderade första upplaga getts ut med komplettering av beslutade följdändringar i andra författningar samt justeringar med anledning av att GDPR trätt i kraft.

Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning ger en översiktlig beskrivning av grundläggande regler om kollektivavtal och behandlar bland annat följande: Formkrav, rättsverkan, behörighet, ogiltighetsregler, tvisteförhandlingar, domstolsprocesser, skadestånd och tolkningsregler.Boken ges ut av Wolters Kluwer tidigare Norstedts Juridik. Den finns även tillgänglig i förlagets rättsdatabas Zeteo. Boken nominerades till bästa HR-bok 2013.

I boken Offentlighet och sekretess inom personalområdet redovisas grundläggande förvaltningsrättsliga bestämmelser inom personalområdet för myndigheter och andra organ som omfattas av offentlighetsprincipen. Ett flertal bestämmelser om sekretess inom detta område redovisas också. Boken beskrivs av juryn som nominerade den till årets HR-bok som en superviktig bok för dig som arbetar inom offentlig sektor. Boken ges ut av Liber. Frågor om utlämnande av handlingar vid förvaltningsmyndigheter ska ske skyndsamt. Det är en del av en grundläggande princip som gäller för offentlig verksamhet i Sverige. Samma grundläggande regler gäller även för uppgifter som förekommer inom personalområdet. Bläddra i ett smakprov av boken. Boken nominerades till årets bästa HR-bok 2011. En ny upplaga kommer våren 2019, se mer här.

På uppdrag av dåvarande KRUS, Kompetensrådet för utveckling inom staten, har Kristina Ahlström skrivit Etiska riktlinjer – Vägledning och juridiska aspekter. Skriften innehåller en introduktion till allmänna och arbetsrättsliga regler för statliga myndigheter. I skriften redovisas tips på utformning av etiska riktlinjer på arbetsplatsen samt exempel på moment i en arbetsprocess för utveckling av sådana. Skriften har delats ut gratis. Du kan ladda ner en pdf-fil av boken på länken ovan.

© 2020 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes