Böcker

Kristina Ahlström har skrivit flera juridiska handböcker och tre  har nominerats till årets bästa HR-bok respektive utgivningsår 2010, 2011 och 2013. Tävlingen anordnas av Sveriges HR-förening och tidskriften Personal & Ledarskap. Tio böcker nomineras varje år. Hon har sedan skrivit ytterligare böcker och samtliga böcker finns att köpa i bokhandeln, även nätbokhandeln samt låna på bibliotek, förutom skriften om etiska riktlinjer. Den finns däremot att ladda ner som pdf-fil nedan. Böckerna utgivna av Norstedts Juridik finns även tillgängliga i rättsdatabasen JUNO.

I boken Anställning vid en statlig myndighet – Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut redovisas både de arbetsrättsliga och de förvaltningsrättsliga regler som gäller vid rekrytering till en statlig myndighet. I boken redovisas regler som gäller vid kompetensförsörjning av statliga myndigheter, som sker både genom anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Dessa beslut följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I boken lämnas även referat av rättsfall. Boken nominerades till årets bästa HR-bok 2010. I december 2018 gav Norstedts Juridik ut upplaga 2. Den nya upplagan motiveras framför allt av två uppmärksammade rättsfall från Arbetsdomstolen och av den nya förvaltningslagen. Boken är även uppdaterad och aktualiserad med andra nyheter i författningar och rättspraxis.

I februari 2018 gav karnov Group ut en lagkommentar till den nya förvaltningslagen: Förvaltningslagen – En kommentar. Boken finns att köpa i bokhandeln och finns även tillgänglig i Karnov Groups rättsdatabas. Kommentaren avser den nya förvaltningslag som trädde i kraft den 1 juli 2018. Den nya lagen bygger i stor utsträckning på tidigare reglering i lag och förvaltningsrättsliga principer. Den nya förvaltningslagen har språkligt moderniserats och även i övrigt arbetats om för att bli mer lättillgänglig. Praxis och rättsliga principer har kodifierats och återfinns i lagtext. Viss utvidgning av bestämmelserna har skett och en helt ny reglering har införts för situationer när myndigheten dröjer med att avgöra ärenden.

Regleringen är grundläggande för svensk förvaltning och av stor betydelse för att allmänheten ska ha stort förtroende för att förvaltningen sköts på ett rättssäkert och effektivt sätt. I boken lämnas en kommentar till 2017 års förvaltningslag. Kommentaren gavs ut redan våren 2018 för att användas vid utbildning och tillämpning av den nya förvaltningslagen. Efter den 1 juli 2018 har denna reviderade första upplaga getts ut med komplettering av beslutade följdändringar i andra författningar samt justeringar med anledning av att GDPR trätt i kraft.

Kollektivavtal_2013Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning ger en översiktlig beskrivning av grundläggande regler om kollektivavtal och behandlar bland annat följande: Formkrav, rättsverkan, behörighet, ogiltighetsregler, tvisteförhandlingar, domstolsprocesser, skadestånd och tolkningsregler.Boken ges ut av Wolters Kluwer tidigare Norstedts Juridik. Den finns även tillgänglig i förlagets rättsdatabas Zeteo. Boken nominerades till bästa HR-bok 2013.

Offentlighet och sekretess inom personalområdet - Paket med 3 böcker (häftad)

Offentlighet och sekretess inom personalområdet – RÄTTEN ATT TA DEL AV allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Januari 2020 gav Ahlströms Förlag ut tre böckerna inom området med en praktisk och informativ redovisning av dessa regler med fokus på personalområdet. Bestämmelserna om offentlighet gäller för statliga myndigheter, kommuner, regioner och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter.

Regler appliceras på handlingar och situationer som förekommer i arbete med personalfrågor. Konkreta exempel lämnas och korta referat från rättspraxis redovisas. Innehållet har tidigare publicerats av Liber i en bok av författaren som nominerades till en av årets bästa HR-böcker 2011 av Sveriges HR-förening i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap. Boken beskrivs av juryn som nominerade den till årets HR-bok som en superviktig bok för dig som arbetar inom offentlig sektor.  Den boken har delats upp i tre självständiga delar som kompletterar varandra.

I dessa böcker har hänvisningar till författningar uppdaterats, framför allt den nya förvaltningslagen och 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Enstaka ändringar av sekretessbestämmelser har lagts till samt hänvisning till nya rättsfall.

Böckerna vänder sig till jurister och alla som arbetar med personalfrågor. Den är även av intresse för verksamhetschefer och andra som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet. Böckerna kan också användas som lärobok vid utbildning av jurister och personalvetare. Böckerna är också mycket användbar som handbok. Böckerna kan köpas alla tre i ett paket eller som enstaka volymer.

Offentlighet inom personalområdet Offentlighetsprincipen och grunderna för handläggning av ärenden, 256 sidor, ISBN 9789198452815

Sekretess inom personalområdet Grundläggande bestämmelser och exempel, 158 sidor, ISBN 9789198452822

Rättspraxis om offentlighet och sekretess inom personalområdet, 222 sidor, ISBN 9789198452839

130603-ahlstrom-082På uppdrag av dåvarande KRUS, Kompetensrådet för utveckling inom staten, har Kristina Ahlström skrivit Etiska riktlinjer – Vägledning och juridiska aspekter. Skriften innehåller en introduktion till allmänna och arbetsrättsliga regler för statliga myndigheter. I skriften redovisas tips på utformning av etiska riktlinjer på arbetsplatsen samt exempel på moment i en arbetsprocess för utveckling av sådana. Skriften har delats ut gratis. Du kan ladda ner en pdf-fil av boken på länken ovan.