Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt Förvaltningsrätt

Statliga nämndmyndigheter och dess värdar

I en ny artikel i Ny Juridik presenterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Kristina Ahlström den speciella myndighetsformen nämndmyndighet. Om en nämndmyndighet inte har någon anställd personal har en annan myndighet i uppdrag att sköta föredragning och annan handläggning av ärenden samt administrativa uppgifter, så kallade värdmyndigheter. I artikeln beskrivs den statliga myndighetsstrukturen med exempel från nämnder med arbetsrättslig anknytning. I första avsnittet redovisas den huvudsakliga regleringen för dessa myndigheter, i andra avsnittet lämnas en kort beskrivning vad som gäller för allmänna handlingar. Artikeln avslutas med personliga kommentarer och en referensförteckning.

Ny Juridik 3:19 s. 59

Kategorier
Aktuellt Arbetsrätt Rättshjälp

Ingen rättshjälp trots bosatt i Sverige

Rättshjälp

Rätten till rättshjälp är en viktig förmån för personer som inte själva har ekonomiska förutsättningar att betala för ett juridiskt ombud i rättsliga tvister. Till exempel för att kräva rätt lön av sin arbetsgivare. Utländska medborgare som inte är eller har varit bosatta i Sverige kan få rättshjälp endast om det finns särskilda skäl. Detta framgår av 12 § rättshjälpslagen. Utländska medborgare som har varit eller är bosatta i Sverige kan få rättshjälp i samma omfattning som svenska medborgare. Ansökan om rättshjälp prövas av Rättshjälpsmyndigheten vars beslut kan överklagas till Rättshjälpsnämnden. Uttrycket bosatt är således central vid prövning av rättshjälp för en utländsk medborgare. Nyligen fick jag anledning att fundera över detta begrepp.

Rättshjälpsmyndigheten nekat rättshjälp

Rättshjälpsnämndens tolkning av uttrycket bosatt innebär att personer som lagligen vistas i Sverige och som utnyttjas av arbetsgivare inte kan få rättshjälp. De kanske saknar inkomst för att de inte får rätt lön för sitt arbete, kanske ingen lön alls. Härigenom kan oseriösa arbetsgivare fortsätta att utnyttja människor i strid med svensk lag och skapa en osund konkurrens. Är detta rimligt och är det ens rätt?

Läs mer i min artikel som publicerats den 4 februari 2019 på Dagens Juridik.

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Förvaltningsrätt

Följdändringar till nya förvaltningslagen

Riksdagen har beslutat om förslag till lagändringar med anledning av den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2017 och regeringen har beslutat om ändringar i förordningar. Se mer här.

Propositionen innehåller även förslag till vissa ändringar i några lagar på upphandlingsområdet som bedöms nödvändiga med anledning av den nya förvaltningslagen.

Prop. 2017/18:235

Riksdagsskrivelse 2017/18:327

 

Kategorier
Aktuellt Arbetsdomstolens domar Arbetsrätt

Arbetsskyldighet staten

Arbetsdomstolen har tagit ställning i mål mellan staten och Jusek om arbetsskyldigheten för anställda vid Fastighetsmäklarinspektionen som regeringen har beslutat att omlokalisera från Stockholm till Karlstad. Tvisten gäller om arbetstagare hos myndigheten är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter omlokaliseringen. Majoriten i Arbetsdomstolen ansåg att så var fallet. Två var skiljaktiga.

”Arbetsdomstolen finner alltså att det på statens område sedan mitten av 1960-talet har tillämpats en ordning där arbetstagare vid omlokalisering av myndigheter är skyldiga att följa med till den nya orten, att denna ordning är väl förankrad i lag och förarbeten samt att parterna på den statliga sektorn sett till att arbetstagare som säger upp sig i samband med omlokalisering av 16 myndigheter omfattas av tillämpliga omställningsregleringar. Med beaktande härav finner Arbetsdomstolen vid en sammanvägd bedömning att de sex arbetstagarna är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad, efter att FMI flyttat dit.

Fackförbundet ST:s och Juseks talan ska därför avslås.

Det ska understrykas att Arbetsdomstolen inte tagit ställning till arbetsskyldigheten i andra fall än där regeringen beslutat att flytta hela myndigheten från en ort till en annan.”

AD 2017 nr 59

Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt

Lagtext ny förvaltningslag

Här kan du se lagtexten till den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018. Lagtexten är publicerad i

SFS 2017:900

Läs mer om dokument i lagstiftningsprocessen här.

Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt Nyheter

Ny förvaltningslag beslutad

Riksdagen har beslutat anta regeringens förslag till ny förvaltningslag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2018. Förarbetena finns sammanställda här.

Nu skriver jag på en kommentar till lagen som ska publiceras i Karnovs rättsdatabas när lagen trätt i kraft. Innan dess planerar de att ge ut kommentaren i bokform under våren 2018.

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt Nyheter

Rekrytering till statlig sektor – NJ 2:17

För dig som arbetar med rekrytering inom offentlig sektor och särskilt vid statliga myndigheter finns en beskrivning av regler om detta i en artikel som publicerats av Karnov Group, länk till särtryck se nedan. Artikeln är publicerad i NY JURIDIK 2:17 tillsammans med andra intressanta artiklar om juridiska frågor.

NJ2017nr2_02-Ahlström_särtryck

Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt

Undvik korruption

Att förebygga, upptäcka och hantera korruption

Sveriges kommuner och landsting, förkortat SKL, har en webb-utbildning om arbete med att förebygga, upptäcka och hantera korruption. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom kommun och landsting, men är även användbart för dig som arbetar vid en statlig myndighet. För att undvika korruption behöver vi regelbundet påminna oss om var riskerna finns.

Korruption kan vara att utnyttja sin anställning för att få en otillbörlig vinning för egen del, eller för någon annan. Det kan vara brott som

  • mutbrott
  • trolöshet mot huvudman
  • förskingring

SKL utbildning för att undvika korruption

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt Arbetsdomstolens domar Arbetsrätt

Statliga anställningsbeslut och anställningsavtal

Dom i Arbetsdomstolen

I december förra året meddelande Arbetsdomstolen en dom i ett mål mellan Jusek och staten genom Försäkringskassan. Målet gällde frågan om ett ingånget anställningsavtal kunde undanröjas av Försäkringskassan efter det att Statens överklagandenämnd hade undanröjt anställningsbeslutet.

Arbetsdomstolens slutsats var att statens åtgärd att avsluta arbetstagarens anställning hade stått i strid med 7 § anställningsskyddslagen och ogiltigförklarade uppsägningen.

Arbetsgivarverket har kommenterat domen och anser att den visar på ett fel i systemet. Jag anser att man inte kan dra någon sådan slutsats av denna dom. Läs hela artikeln här: Artikel i Dagens juridik den 14 februari 2017.

Med anledning av de kommentarer som kommit på artikeln har jag skrivit en replik som publicerats den 9 mars 2017.

Relevanta länkar

AD 2016 nr 74. Jusek ./. Staten genom Försäkringskassan

Arbetsgivarverkets kommentar

 

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Offentlighet och sekretess

Helikopterärendet

JO kritisk till handläggning i helikopterärendet

I ett uppmärksammat fall i media om Sjöfartsverkets upphandling av helikoptrar har JO prövat en anmälan om brister hos både Sjöfartsverket och Näringsdepartementet. Brister har bekräftats av både Sjöfartsverket och Näringsdepartementet som har uppgett att de har vidtagit åtgärder för att man ska följa reglerna om diarieföring.

För att den grundlagsfästa rätten att ta del av myndigheters handlingar ska fungera som avsett måste allmänheten få vetskap om vilka handlingar som finns hos myndigheterna. Därför är det viktigt att myndigheterna följer de regler som finns om exempelvis diarieföring.

Bland annat har anställda använt privat e-post om viktiga förhållanden i ärende hos myndigheten, vilket JO ser mycket allvarligt på. Följden av den hanteringen blev i praktiken att allmänna handlingar inte kunnde lämnas ut vid begäran. För detta riktar JO allvarlig kritik både till Sjöfartsverket och Näringsdepartementet.

När det gäller tiden det tagit att lämna ut vissa handlingar påminner JO om att grundlagen ställer krav på att utlämnandet ska ske skyndsamt. Se beslut och relevant lagtext.

Kristina Ahlström