Helikopterärendet

JO kritisk till handläggning i helikopterärendet

I ett uppmärksammat fall i media om Sjöfartsverkets upphandling av helikoptrar har JO prövat en anmälan om brister hos både Sjöfartsverket och Näringsdepartementet. Brister har bekräftats av både Sjöfartsverket och Näringsdepartementet som har uppgett att de har vidtagit åtgärder för att man ska följa reglerna om diarieföring.

För att den grundlagsfästa rätten att ta del av myndigheters handlingar ska fungera som avsett måste allmänheten få vetskap om vilka handlingar som finns hos myndigheterna. Därför är det viktigt att myndigheterna följer de regler som finns om exempelvis diarieföring.

Bland annat har anställda använt privat e-post om viktiga förhållanden i ärende hos myndigheten, vilket JO ser mycket allvarligt på. Följden av den hanteringen blev i praktiken att allmänna handlingar inte kunnde lämnas ut vid begäran. För detta riktar JO allvarlig kritik både till Sjöfartsverket och Näringsdepartementet.

När det gäller tiden det tagit att lämna ut vissa handlingar påminner JO om att grundlagen ställer krav på att utlämnandet ska ske skyndsamt.

Beslut och relevanta bestämmelser

JO beslut 2 februari 2017, dnr 5883-2015

Se 2 kap. 1 och 12 §§ Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Se 5 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)