Arbetstvister

Publicerat 2014-07-24

Arbetsrättsliga tvister handläggs enligt en särskild lag: Lagen om rättegång i arbetsrätts tvister, förkortad LRA. Om parterna inte kan lösa en arbetstvist kan en av parterna välja att gå till domstol för att få tvisten avgjord där.

En enskild arbetstagare som inte är ansluten till en arbetstagarorganisation får väcka talan vid en tingsrätt medan en arbetstagarorganisation kan gå till Arbetsdomstolen efter slutförda tvisteförhandlingar.